Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN WEZENBERG ATROP B.V.


Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt met de volgende termen het volgende bedoeld.

Wezenberg: Wezenberg Atrop B.V., inschrijfnummer KvK: 05045697

Wederpartij: Iedere afnemer van goederen of diensten van Wezenberg

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Wezenberg en Wederpartij zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.
2.2 De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, onder welke benaming dan ook, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij die algemene voorwaarden, dan wel gedeelten daarvan, schriftelijk worden aanvaard.

Artikel 3. Offertes
3.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn geheel vrijblijvend.
3.2 Indien de offerte een vrijblijvend aanbod bevat, is Wezenberg vrij de offerte te wijzigen of in te trekken binnen vijf werkdagen na ontvangst van de acceptatie van Wederpartij. Als moment van acceptatie wordt beschouwd het moment waarop door Wezenberg de schriftelijke acceptatie van Wederpartij wordt ontvangen.
3.3 In afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn niet bindend, tenzij nadrukkelijk opgenomen in een door partijen ondertekende overeenkomst of schriftelijke acceptatie.

Artikel 4. Overeenkomst
4.1 De overeenkomst tussen Wezenberg en Wederpartij komt tot stand:
– op de dag van ontvangst van de schriftelijke opdrachtbevestiging door Wezenberg;
– indien de overeenkomst mondeling wordt aangegaan door het mondeling accepteren door de wederpartij van de mondelinge offerte van Wezenberg met inachtneming van het bepaalde in artikel 3 lid 1.
4.2 Geringe of gebruikelijke afwijkingen van hetgeen waartoe Wezenberg zich heeft verplicht, zijn toegestaan.

Artikel 5. Prijzen
5.1 Alle prijsopgaven zijn exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten en zijn gebaseerd op levering af het bedrijfsterrein van Wezenberg, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5.2 De prijzen worden berekend aan de hand van de op het moment van berekening geldende prijsbepalende factoren.
5.3 Wijziging van prijsbepalende factoren – ook indien die op het moment van het sluiten van de overeenkomst voorzienbaar waren – worden in redelijkheid door Wezenberg doorberekend.
5.4 Indien de prijzen zijn uitgedrukt in vreemde valuta en na het sluiten van de overeenkomst de waarde van de betreffende muntsoort ten opzichte van de Euro nadelig voor Wezenberg wordt gewijzigd, is Wezenberg gerechtigd de prijzen te wijzigen in dier voege dat de tegenwaarde in Euro’s gelijk blijft aan die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 6. Levering en risico
6.1 De opgegeven leveringstermijnen zijn nimmer fataal. Wederpartij komt slechts actiebevoegdheid toe, indien zij bij overschrijding van de opgegeven leveringstermijn Wezenberg schriftelijk in gebreke heeft gesteld, terwijl in de schriftelijke ingebrekestelling aan Wezenberg een redelijke termijn moet worden gegund om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.
6.2 De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden:
a. indien de te leveren zaken door Wederpartij bij Wezenberg worden afgehaald: door de in ontvangst name van de zaken;
b. indien de te leveren zaken door tussenkomst van een beroepsvervoerder naar Wederpartij worden vervoerd: door de overdracht van de zaken aan de beroepsvervoerder.
c. indien de te leveren zaken door Wezenberg worden vervoerd naar Wederpartij: door de in ontvangst name van de zaken.
6.3 Indien Wederpartij de zaken namens haar laat afhalen, dient zij Wezenberg vooraf te berichten, wie zij volmacht tot het afhalen heeft gegeven. Bij het ontbreken van het bericht vooraf, is Wezenberg bevoegd de levering op te schorten, tot het moment dat degene die de zaken komt afhalen kan aantonen dat zij daartoe bevoegd is.
6.4 De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van het product aan Wezenberg. Indien buiten schuld van Wezenberg vertraging ontstaat dan wordt de levertijd zo nodig in overleg tussen partijen verlengd.
6.5 Tenzij anders is overeengekomen is het risico voor het geleverde voor Wederpartij vanaf het moment van de levering.

Artikel 7. Controle hoedanigheid
7.1 Wederpartij is verplicht bij in ontvangst name of binnen 14 dagen na levering te controleren of het geleverde voldoet aan de door Wederpartij en van overheidswege gestelde eisen met betrekking tot de samenstelling en hoedanigheid van het geleverde.
7.2 Wezenberg behoudt zich het recht voor op eigen initiatief een keuring te laten plaatsvinden.
7.3 Indien een keuring heeft plaatsgevonden vanwege Wezenberg, heeft Wederpartij de keuze zelf nog een keuring te (laten) plaatsvinden, dan wel de resultaten van de keuring door Wezenberg te accepteren.
7.4 Indien Wederpartij een keuring achterwege laat, wordt na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn van 14 dagen of na acceptatie binnen 14 dagen van de keuring vanwege Wezenberg, het geleverde geacht door Wederpartij goedgekeurd te zijn en eindigt de aansprakelijkheid van Wezenberg ter zake het voldoen van het geleverde aan de eisen met betrekking tot de samenstelling en hoedanigheid van het geleverde.
7.5 Indien na goedkeuring nog gebreken worden geconstateerd, dient eventuele vervanging te geschieden voor rekening van Wederpartij.
7.6 Voor nieuw materieel – zulks in tegenstelling tot occasions – geldt, dat, indien gebreken verborgen waren en de verborgen gebreken een direct gevolg zijn van een verwijtbare fout van Wezenberg of degenen voor wie zij aansprakelijk is, vervanging voor rekening komt van Wezenberg. Onder verwijtbare fout wordt hier verstaan: een fout, die een goed en zorgvuldig Wezenberg van het soort zaken, dat de in deze voorwaarden bedoelde Wezenberg levert, onder de desbetreffende omstandigheden, met inachtneming van normale oplettendheid, behoort te vermijden.
7.7 Indien het geleverde niet wordt goedgekeurd, is Wederpartij verplicht zulks binnen 8 dagen na levering aan Wezenberg te melden. Wezenberg is dan gehouden naar haar keuze:
a. de geleverde zaken op haar kosten te vervangen door zaken die wel voldoen aan de overeengekomen hoedanigheid;
b. de geleverde zaken op haar kosten in overeenstemming te brengen met de overeengekomen hoedanigheid.
c. de geleverde zaken te doen herkeuren op kosten van de in het ongelijk te stellen partij.Wezenberg is verplicht Wederpartij binnen 8 dagen mede te delen voor welke van de sub a, b en c genoemde mogelijkheden zij kiest. Indien Wezenberg kiest voor vervanging of herstel, dient zij zulks binnen een redelijke termijn te realiseren.
7.8 Herkeuring geschiedt door een deskundige, die door partijen in onderling overleg wordt aangewezen. Bij het ontbreken van overeenstemming tussen partijen omtrent de keuze van een deskundige binnen 14 dagen, nadat Wezenberg haar keuze voor herkeuring aan Wederpartij bekend heeft gemaakt, zal herkeuring worden opgedragen aan een erkend keuringsinstituut.
7.9 De uitkomst van de herkeuring is voor partijen bindend.
7.10 Indien uit de herkeuring blijkt dat het geleverde aan de overeengekomen hoedanigheid voldoet, is Wederpartij gehouden het geleverde te aanvaarden. Wederpartij is in dat geval verplicht Wezenberg de schade die deze heeft geleden ten gevolge van de vertraging in de uitvoering van de overeenkomst door de herkeuring of anderszins, te vergoeden.
7.11 Indien uit de herkeuring blijkt dat het geleverde niet aan de overeengekomen hoedanigheid voldoet, is Wezenberg gehouden naar haar keuze, binnen 14 dagen na herkeuring:
a. de geleverde zaken op haar kosten te vervangen door zaken die wel voldoen aan de overeengekomen hoedanigheid;
b. de geleverde zaken op haar kosten in overeenstemming te brengen met de overeengekomen hoedanigheid.

Artikel 8. Reparaties
8.1 Op verzoek van Wederpartij kan Wezenberg in haar werkplaats reparaties verrichten aan een zaak van Wederpartij. Wezenberg is nimmer aansprakelijk voor andere schade dan de rechtstreekse schade aan zaken van Wederpartij, welke direct werd veroorzaakt door een verwijtbare fout van degene die de reparatie uitvoerde. Onder verwijtbare fout wordt hier verstaan: een fout, die een goed en zorgvuldig monteur onder de desbetreffende omstandigheden, met inachtneming van normale oplettendheid, behoort te vermijden.
8.2 Op verrichte reparaties worden geen garanties verstrekt, behoudens de eventuele fabrieksgarantie op nieuw geleverde onderdelen.
8.3 De aansprakelijkheid van Wezenberg aan zaken van Wederpartij, veroorzaakt door of tijdens reparatie, is per gebeurtenis beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Wezenberg in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis. Wezenberg verleent op eerste verzoek inzage in de verzekeringspolis. Indien en voor zover de aansprakelijkheidsverzekering geen aanspraak op uitkering geeft, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van € 25.000,–.

Artikel 9. Overmacht
9.1 Indien Wezenberg niet in staat is te leveren ten gevolge van haar niet toe te rekenen omstandigheden, verkeert zij in overmacht. Ingeval Wezenberg in staat van overmacht verkeert, dient zij zulks onmiddellijk aan Wederpartij mede te delen.
9.2 Indien de toestand van overmacht tijdelijk is, is Wezenberg bevoegd haar prestatie ten hoogste een maand op te schorten onder instandhouding van het overige in de overeenkomst bepaalde, zonder dat Wederpartij daaraan enig recht op ontbinding en/of schadevergoeding kan ontlenen.
9.3 Na afloop van de sub 2 bedoelde maand heeft ieder van partijen het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder aan de ontbinding enig recht op schadevergoeding te kunnen ontlenen.
9.4 Indien de toestand van overmacht blijvend is, heeft ieder van partijen onmiddellijk het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder aan de ontbinding enig recht op schadevergoeding te kunnen ontlenen.
9.5 De partij die van haar recht op ontbinding gebruik wenst te maken, dient zulks onverwijld bij aangetekende brief aan de wederpartij kenbaar te maken.
9.6 Onder niet aan Wezenberg toe te rekenen omstandigheden worden onder meer begrepen: werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, brand, overstroming, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, oorlog, burgeroorlog, oorlogsdreiging, terrorisme, oproer, molest, verkeersbelemmeringen, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsbelemmeringen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van materiaal/materieel, ernstige storingen in het bedrijf van Wezenberg of diens toeleveringsbedrijven, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of risicosfeer van Wezenberg ontstaan.

Artikel 10. Garantie
10.1 Voor nieuw materieel zal Wezenberg voor zover mogelijk bewerkstelligen, dat de aan hem door de fabrikant verstrekte garanties rechtstreeks aan Wederpartij worden verstrekt.
10.2 Wederpartij kan jegens Wezenberg nimmer een beroep doen op garanties, die de door de fabrikant verstrekte garanties overschrijden.
10.3 Op occasions wordt geen garantie verstrekt.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
11.1 De aansprakelijkheid van Wezenberg is nadrukkelijk beperkt tot het in artikel 7, 8 en 10 bepaalde.
11.2 Elke vordering tot schadevergoeding, behoudens die ter nakoming van de garantieverplichtingen en die ingevolge de wet Productaansprakelijkheid, is uitgesloten.
11.3 Elke vordering ter zake van bedrijfsschade of andere indirecte schade is uitgesloten.
11.4 Wezenberg is niet aansprakelijk voor kosten, schaden en interessen, die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
– schending van octrooi, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van, door of vanwege Wezenberg verstrekte gegevens;
– daden of nalatigheid van Wezenberg, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege Wederpartij te werk zijn gesteld;
– overschrijding van de levertijd.
11.5 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Wezenberg of haar leidinggevende ondergeschikten.
11.6 De aansprakelijkheid van Wezenberg is per gebeurtenis beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Wezenberg in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis. Wezenberg verleent op eerste verzoek inzage in de verzekeringspolis. Indien en voor zover de aansprakelijkheidsverzekering geen aanspraak op uitkering geeft, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van € 25.000,–.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud, zekerheid
12.1 Zolang Wederpartij niet aan haar betalingsverplichting voortvloeiende uit een tussen partijen gesloten overeenkomst heeft voldaan, daaronder begrepen de uit de betreffende
overeenkomst voortvloeiende extra werkzaamheden/leveranties en bijbehorende vorderingen wegens tekortkoming, blijft Wezenberg eigenaar van het geleverde.
12.2 Indien Wederpartij niet aan haar betalingsverplichting voldoet, met inachtneming van het in lid 1 van dit artikel bepaalde, heeft Wezenberg het recht het geleverde terug te
nemen. Wederpartij is verplicht Wezenberg daartoe op diens verzoek in de gelegenheid te stellen.
12.3 Het is Wederpartij niet toegestaan, zolang zij niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, het geleverde te vervreemden of anderszins de macht over het geleverde aan een
derde te verschaffen.
12.4 Indien Wederpartij handelt in strijd met het bepaalde in lid 3 van dit artikel, alsmede wanneer Wederpartij het geleverde voor het voldoen aan zijn betalingsverplichting heeft
vermengd of verwerkt, is Wederpartij verplicht alle vorderingen op een derde ter zake van vervreemding of anderszins, vermenging of verwerking, op diens eerste verzoek aan Wezenberg over te dragen.
12.5 Indien om wat voor reden dan ook het maken van eigendomsvoorbehoud niet mogelijk is, of te eniger tijd mocht blijken dat een gemaakt eigendomsvoorbehoud te niet is gegaan, of anderszins niet meer van waarde is voor Wezenberg, is Wederpartij gehouden op eerste verzoek van Wezenberg nadere zekerheid te stellen voor de betaling van het aan Wezenberg verschuldigde, zulks op kosten van Wederpartij.

Artikel 13. Betaling
13.1 Betaling dient te geschieden vóór of op het moment van levering, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, in Euro’s.
13.2 Tenzij niet uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, geldt geen betalingskorting.
13.3 Alle betalingen dienen zonder aftrek of schuldvergelijking te geschieden op de door Wezenberg aan te wijzen rekeningen of ten kantore van Wezenberg.
13.4 Indien betaling na levering is overeengekomen, wordt Wederpartij, indien zij op de vervaldag niet heeft betaald, geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Wezenberg
zonder ingebrekestelling het recht haar vanaf de vervaldag een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente in rekening te brengen.
13.5 Wezenberg is voorts gerechtigd buiten de koopsom en rente van Wederpartij te vorderen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die door niet tijdige betalingen zijn veroorzaakt. Aan buitengerechtelijke incassokosten maakt Wezenberg aanspraak op 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 300,–.
13.6 De door Wederpartij gedane betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de vervallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.
13.7 Ingeval van niet of niet tijdige betaling is Wezenberg bevoegd:
a. nakoming van haar verplichtingen voortvloeiende uit de met de wederpartij gesloten overeenkomst op te schorten, tot Wederpartij de opeisbare vordering met rente volledig heeft betaald;
b. van Wederpartij voor nakoming van haar verplichtingen het stellen van voldoende zekerheid te eisen.

Artikel 14. Ontbinding
14.1 Indien Wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor haar uit de met Wezenberg gesloten overeenkomst(en) voortvloeit, dan wel indien Wezenberg ernstig twijfelt of Wederpartij aan haar verplichtingen zal voldoen, Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of een verzoek van Wederpartij, natuurlijk persoon, door de rechtbank wordt ingewilligd tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling, of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen ervan verliest, is Wezenberg gerechtigd om zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten.
14.2 Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Wederpartij is aansprakelijk voor de door Wezenberg geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

Artikel 15. Toepasselijk recht, geschillen(regeling)
15.1 Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, alsmede daaruit voortvloeiende overeenkomsten, is steeds Nederlands recht van toepassing.
15.2 Alle geschillen – daaronder mede begrepen die, welks slechts door een van partijen als zodanig worden beschouwd – die naar aanleiding van de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of van de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, tussen Wezenberg en Wederpartij mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.

Your specialist in trailers

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Vul onderstaande velden in om op de hoogte te blijven van onze voorraad.

Webdesign StandOut Reclame